Положення про навчальний процес

Положення про організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі  «Криворізький національний університет»
Положення про атестацію педагогічних працівників
СТОУ-02-13 Загальні вимоги та правила оформлення текстових та графічних студентських і магістерських робіт
Положення про підготовку та видання навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у ДВНЗ «Криворізький національний університет» СТОУ КНУ 03:2015
Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи
Положення про порядок підготовки та видання інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів
Положення про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ "Криворізький національний університет"
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Державному вищому навчальному закладі «Криворізький національний університет»
Про затвердження норм часу для планування й обліку роботи науково-педагогічних працівників
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Положення про проведення ректорського, директорського та деканського контролю знань студентів в державному вищому навчальному закладі «Криворізький національний університет»
Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків у ДВНЗ "Криворізький національний університет"
Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (ОКР) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу ДВНЗ "Криворізький нацвональний університет"
Положення про переведення студентів Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" з навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом) на навчання за рахунок коштів державного бюджету
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Тимчасове Положення про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентами ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Зміни, що вносяться до порядку призначення і виплати соціальних стипендій студентам Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"
Порядок проходження атестації  здобутих результатів навчання осіб, які навчалися у ВНЗ, що розташовані у населених пунктах, на території  яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження
Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у Криворізькому національному університеті
Положення про куратора академічної групи у ДВНЗ "Криворізький національний університет"
Правила призначення та виплати академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам ДВНЗ «Криворізький національний університет» (нова редакція)
Положення про Центр забезпечення якості вищої освіти та внутрішнього аудиту Криворізького національного університету
Положення про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою у Криворізькому національному університеті
Положення про академічну мобільність