Загальна інформація про наукову діяльність

 

 

Моркун Володимир Станіславович

Проректор з наукової роботи, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, академік Академії гірничих наук України, член-кореспондент Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем, доктор технічних наук,  професор.

 

 

 


Моркун В.С. у 1973 р. закінчив Криворізький гірничорудний інститут (КГРІ) за спеціальністю «Електрифікація та автоматизація гірничих робіт», а у 1979 р. – спецфакультет Московського інституту сталі і сплавів за спеціальністю «Ультразвукова техніка і технологія».  Дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук «Ультразвуковий контроль характеристик подрібнених матеріалів та адаптивне управління процесами подрібнення-класифікації руд на його базі» захистив у 2000 р. за спеціальністю 05.13.07  «Автоматизація технологічних процесів». Професор кафедри інформатики, систем управління та інженерної педагогіки з 2002 р.

 Очолює наукову школу «Теоретичне обґрунтування, методи та комп’ютеризовані системи адаптивного керування технологічними процесами збагачення корисних копалин на базі ультразвукових, магнітних та радіометричних вимірювань характеристик рудних матеріалів». Під  керівництвом професора В.С. Моркуна  захищено дві докторські та шість кандидатських  дисертацій, ще шість кандидатських дисертацій захищено у його науковій школі.

Має близько 300 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 38 публікацій у наукових виданнях, що індексуються у наукометричній базі SCOPUS (індекс Гірша h=13). Він є автором підручника «Енергозабезпечення гірничих підприємств», навчального посібника «Електроустаткування і електропостачання гірничих підприємств», 11 монографій, зокрема:  «Адаптивні системи оптимального управління технологічними процесами»,  «Ультразвукові поверхневі хвилі Лемба і Лява у вимірювальних системах» та ін. Пріоритет основних  наукових та технічних рішень, розроблених в науковій школі  Моркуна В.С., захищений 9 патентами США, Великобританії, Канади, Германії, Франції, Індії та Швеції, 9 патентами України та 50 авторськими свідоцтвами.  Розробки наукової школи  Моркуна В.С. неодноразово експонувались на міжнародних та вітчизняних виставках, нагороджені Золотою медаллю і Дипломом І ступеню. У 2006 р. він став лауреатом Державної премії України у галузі науки і техніки.

Академік Академії гірничих наук України та член-кореспондент Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем.

Голова вченої ради університету, голова спеціалізованої вченої ради Д 09.052.03, член експертної ради Міністерства освіти і науки України за напрямом «Технології видобутку та переробки корисних копалин».

Головний редактор наукового видання «Computer Science, Information Technology, Automation», член редакційних колегій фахових збірників наукових праць «Вісник Криворізького національного університету», «Гірничий вісник», «Известия Тульского государственного университета» (випуск «Науки о земле»), експерт  EVISE.

 За плідну працю Моркун В.С. нагороджений знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» та «За наукові досягнення», грамотою Міністерства освіти і науки України, грамотою Дніпропетровської обласної ради, відзнакою Державного департаменту інтелектуальної власності та ін.

 


 

Наукова діяльність у Криворізькому національному університеті є невід'ємною складовою освітньої діяльності, що організовується, здійснюється і фінансується згідно з вимогами Законів України «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», Положення про державний вищий заклад освіти.

Наукова діяльність в університеті почалась з моменту його утворення. У довоєнний час було виконано понад 100 науково-дослідних робіт, результати яких знайшли широке застосування на рудниках Криворізького залізорудного басейну. Не припинялась науково-дослідна робота в університеті і в роки Великої Вітчизняної війни. На Уралі, у м. Нижній Тагіл, куди був евакуйований ВНЗ, наукова робота була спрямована на виконання замовлень Великогірського залізорудного рудника, оборонних та інших підприємств. З 1944 р. вчені університету почали вирішувати проблеми відбудови зруйнованих окупантами шахт Кривбасу, удосконалення видобутку залізорудної сировини. У 1952 р. створюється науково- дослідний сектор (НДС), який координує науково-дослідну роботу. Розширюється сфера діяльності науковців – від Кольського півострова до Середньої Азії, районів Сибіру та Далекого Сходу. У 1972 р. за заслуги в підготовці інженерних кадрів та розвиток наукових досліджень ВНЗ нагороджується орденом Трудового Червоного Прапора, а професор Г.М. Малахов обирається дійсним членом Академії наук. В університеті створюються нові структури та підрозділи – проблемна та галузеві науково-дослідні лабораторії, науково-дослідний комплекс, а з часом – науково-дослідна частина. Зростає якість досліджень - 70% тематики виконується на рівні винаходів. Науково-технічні розробки патентуються у Німеччині, США, Канаді, Швеції, Франції, Великобританії, Індії та інших країнах. У 2012 р. до Криворізького національного університету приєднались ДП «Науково-дослідний гірничорудний інститут» та ДП «Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості», які c того часу є його профільними науковими структурними підрозділами. У теперішній час вчені університету в тісній співдружності з інженерно-технічними працівниками підприємств, науковцями проектних та науково-дослідних інститутів вирішують важливі проблеми інноваційного розвитку вітчизняної промисловості. Їх наукові досягнення знайшли визнання у нас в країні і за кордоном. Роботи А.А. Азаряна, В.Ф. Бизова, Ю.Г. Вілкула, Г.В. Губіна, Ю.П. Капленка, Г.М. Малахова, В.С. Моркуна, П.Д. Петренка,  В.Д. Сидоренка, А.М. Темченка, П.Й. Федоренка, О.І. Храпка відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки.

Криворізьким національним університетом щороку виконується значний обсяг держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт.

Фінансування науково-дослідних робіт КНУ (тис. грн.)

Фінансування науково-дослідних робіт у структурних підрозділах КНУ (тис. грн)

НДЧ – науково-дослідна частина

НДІБПГ – науково-дослідний інститут безпеки праці та екології у гірничорудній

та металургійній промисловості

НДГРІ – науково-дослідний гірничорудний інститут

Свої наукові досягнення вчені широко публікують у наукових виданнях, монографіях, підручниках та посібниках, патентують свої винаходи, а також приймають активну участь у наукових заходах (семінари, конференції, симпозіуми), Міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних виставках.

Монографії, підручники та навчальні посібники

 

Отримані результати наукових досліджень дозволяють науково-педагогічним працівникам університету успішно приймати участь у таких міжнародних програмах як Horizon 2020 та Erasmus+.

У 2015 році Криворізькому національному університету присвоєно ідентифікаційний номер приналежності установи до бази Scopus ("Kryvyi Rih National University" Affiliation ID: 60105119), що дає змогу Криворізькому національному університету займати впевнені позиції у рейтингу 200 найпрестижніших ВУЗів України по версії SciVerse (Scopus) за кількістю публікацій у наукових журналах Світу, що індексуються у базі Scopus, та індексу цитування Гірша.

Науково-дослідною частиною випускаються фахові наукові збірники «Вісник Криворізького національного університету» та «Гірничий Вісник», які надсилаються до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та провідних наукових бібліотек України, а також індексуються у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело») та наукометричній базі даних IndexCopernicus. Випускається також періодичне наукове електронне видання «Computer Science, Information Technology, Automation», яке індексується у наукометричних базах даних IndexCopernicus, Academic Resource Index, Journal Index net, Academic Keys, Eurasian Scientific Journal Index, Google Scholar, Academia Edu, Internet Archive, Author Aid, Ulrichs Web.

 

Важливе значення для діяльності колективу приділяється впровадженню в навчальний процес наукових досліджень, вихованню у студентів уміння постійно оновлювати свої знання та підвищувати кваліфікацію. Переможці внутрівузівських олімпіад та конкурсів наукових робіт направляються університетом для участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт та олімпіадах.

Участь студентів КНУ у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад

Участь студентів КНУ у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт

 

 

Контакти:

Робоча адреса:  вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, 50027

Телефон робочий: +38 056 409 61 50