Загальна інформація про наукову діяльність


МОРКУН ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ

Проректор з наукової роботи, доктор технічних наук зі спеціальності «Автоматизація технологічних процесів», професор, академік Академії гірничих наук України та член-кореспондент Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2006 рік).

09 вересня 1951 року народження;

освіта: вища, Криворізький гірничорудний інститут (1973 рік закінчення) за спеціальністю «Електрифікація та автоматизація гірничих робіт»; Московський інститут сталі і сплавів за спеціальністю «Ультразвукова техніка і технологія» (1979 рік закінчення);

загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 45 років.


Моркун Володимир Станіславович працює у Криворізькому національному університеті з 1975 року.

З 04 грудня 2015 року Моркуна В.С. призначено проректором з наукової роботи ДВНЗ «Криворізький національний університет». Разом з цим він продовжує плідну наукову роботу на посаді професора кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій.

Очолює наукову школу «Теоретичне обґрунтування, методи та комп’ютеризовані системи адаптивного керування технологічними процесами збагачення корисних копалин на базі ультразвукових, магнітних та радіометричних вимірювань характеристик рудних матеріалів». Під керівництвом професора Моркуна В.С. захищено дві докторські та шість кандидатських дисертацій, ще шість кандидатських дисертацій захищено у його науковій школі.

Керівник та учасник розробки науково-дослідних робіт, напрямком яких є фундаментальне обґрунтування нових підходів до розв’язання задач адаптивного управління і визначення стійкості їх рішень, розробки й розширення інформаційного та алгоритмічного забезпечення, у тому числі на неформалізовані дані, створення сучасних адаптивних систем оптимального управління технологічними процесами, методів та засобів ультразвукового, магнітометричного і ядерно-фізичного контролю якісних та кількісних характеристик мінеральної сировини, методів обробки та використання неповної та нечіткої інформації при формуванні управляючих дій в системах автоматичного управління, енергозберігаючих технологій в гірничо-металургійній промисловості України.

Праці наукової школи проф. Моркуна В.С. є значним внеском у розвиток фундаментальної та прикладної науки.

Має понад 400 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 69 публікацій у наукових виданнях, що індексуються у  наукометричній базі SCOPUS (індекс Гірша H=19) та 25 публікації у виданнях, які індексуються у наукометричній базі Web of Science Core Collection (індекс Гірша H=4). Автор підручника «Енергозабезпечення гірничих підприємств», навчального посібника «Електроустаткування і електропостачання гірничих підприємств», 20 монографій, зокрема: «Адаптивні системи оптимального управління технологічними процесами», «Комплекс ресурсо- і енергозберігаючих геотехнологій видобутку та переробки мінеральної сировини, технічних засобів їх моніторингу із системою управління і оптимізації гірничих виробництв», «Ультразвукові поверхневі хвилі Лемба і Лява у вимірювальних системах» та ін. 4 монографії опубліковано у відомих європейських видавництвах, зокрема 2 з них – у Cambridge Scholars Publishing (UK): «The Propagation of Ultrasonic Waves in Gas-containing Suspensions» та «Methods of Using Geoinformation Technologies in Mining Engineers’ Training».

Пріоритет основних  наукових та технічних рішень, розроблених в науковій школі професора Моркуна В.С., захищений 9 патентами США, Великобританії, Канади, Германії, Франції, Індії та Швеції, 29 патентами України та 50 авторськими свідоцтвами.

Розробки наукової школи професора Моркуна В.С. неодноразово експонувались на міжнародних та вітчизняних виставках, нагороджені Золотою медаллю і Дипломом І ступеню.

Голова Вченої ради Криворізького національного університету.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 09.052.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.06 «Гірничі машини», 05.13.07 «Автоматизація процесів керування», 05.15.08 «Збагачення корисних копалин» у Криворізькому національному університеті. Член спеціалізованої вченої ради Д 29.051.13 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» у Східноукраїнському університеті ім. Володимира Даля, член експертної ради Міністерства освіти і науки України за напрямом «Технології видобутку та переробки корисних копалин».

Головний редактор наукового видання «Computer Science, Information Technology, Automation», заступник головного редактора фахових збірників наукових праць «Вісник Криворізького національного університету» (категорія Б), «Гірничий вісник» (категорія Б), член редакційних колегій фахових збірників наукових праць «Металургійна і гірничорудна промисловість», «Якість мінеральної сировини». Рецензент статей у наукових виданнях, які індексуються у наукометричній базі даних Scopus (система EVISE).

За багаторічну плідну працю, вагомий внесок у розвиток освіти і науки нагороджений знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» та «За наукові досягнення», грамотою Міністерства освіти і науки України, грамотою Дніпропетровської обласної ради, відзнакою Державного департаменту інтелектуальної власності, знаком «За заслуги перед містом» ІІІ-го ступеня та ін.

Результати наукової та науково-технічної діяльністості за 2020 рік

Контакти:

Адреса:  вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, 50027

Телефон: +38 056 409 61 50
Електронна адреса: vicerector_nr@knu.edu.ua