Студентське самоврядування

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Студентське самоврядування – це самостійна громадська діяльність студентів, що реалізує функції управління, визнана Вченою радою університету, та здійснюється студентами відповідно до завдань; сприяє максимальному виявленню і реалізації творчих здібностей особистості студента, формуванню його моральних якостей та відповідальності серед молоді.

Метою Студентської ради є забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав, сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Діяльність органів Студентської ради направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості навчання, захист соціально-економічних, творчих, духовних та інших інтересів студентства, зростання соціальної активності та відповідальності у студентської молоді.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
- сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
- організація співробітництва зі студентами інших закладів освіти і молодіжними організаціями;
- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
- сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
- проведення роботи, спрямованої на підвищення свідомості студентів та їх вимогливості до рівня своїх знань, виховання дбайливого ставлення до майнового комплексу, патріотичне ставлення, до духу і традицій ЗВО;
- безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики.

Основні питання, які розглядає Студентська рада:

- внесення пропозицій щодо покращення організації навчального процесу;
- проведення круглих столів, науково-практичних конференцій та семінарів, участь в організації всеукраїнських предметних олімпіад для студентів, організація акцій з питань організації студентського побуту та соціальної адаптації, попередження протиправних дій та профілактики груп ризику серед студентської молоді;
- пошук нових шляхів організації студентського дозвілля, що відповідають вимогам часу, національним та духовним традиціям, участь, організація та проведення оздоровлення студентів у міжвузівських таборах відпочинку в літній канікулярний період;
- організація та проведення систематичних культурно-масових заходів;
- участь, організація та проведення спортивно-оздоровчих заходів (олімпіад, спартакіад, спортивних змагань тощо);
- співпраця з молодіжними організаціями самоврядування України й інші питання;
- забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Університеті, в дусі українського патріотизму й поваги до Конституції України;
- висвітлення діяльності Студентської ради в соціальних мережах, засобах масової інформації;
- пропаганда і сприяння вихованню в студентському середовищі патріотизму, моральності, здорового способу життя;
- підвищення освітньо-культурного рівня студентів.