Структура університету

Структура Криворізького національного університету представлена:

Ректором, який здійснює безпосереднє управління діяльністю Університету.

Ректоратом, який  створюється для оперативного розв’язання поточних питань провадження навчальної, наукової, фінансово-господарської та іншої діяльності Університету, що потребують колегіального обговорення.

Наглядовою радою, яка створена для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення.

Вченою радою – колегіальним органом управління Університетом.

Приймальною комісією – підрозділом Університету, що утворюється для організації прийому вступників.

Науково-технічною радою – колегіальним органом управління науковою й науково-технічною діяльністю Університету з консультативно-дорадчими функціями.

Студентською радою – органом студентського громадського самоврядування з компетентностями, що визначаються Положенням про студентське самоврядування Університету.

Радою молодих вчених – частиною системи громадського самоврядування Університету, що забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють щодо питань наукової діяльності, підтримки наукомістких ідей, інновацій та обміну знаннями.

Основними структурними підрозділами:

Факультети

гірничо-металургійний, до складу якого входять кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин; відкритих гірничих робіт; охорони праці та цивільної безпеки; будівельних геотехнологій; маркшейдерії; збагачення корисних копалин і хімії; металургії чорних металів і ливарного виробництва; геології і прикладної мінералогії; екології

механічної інженерії та транспорту, до складу якого входять кафедри технології машинобудування; прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін; гірничих машин та обладнання; автомобільного транспорту; фізичного виховання

електротехнічний, до складу якого входять кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті;

електропостачання та енергетичного менеджменту; теплоенергетики; електромеханіки; фізики

будівельний, до  складу якого входять кафедри теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції; технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій; промислового, цивільного і міського будівництва; геодезії; філософії та соціальних наук

інформаційних технологій, до складу якого входять кафедри  моделювання та програмного забезпечення; автоматизації, комп’ютерних наук і технологій; комп’ютерних систем та мереж; професійної та соціально-гуманітарної освіти; іноземних мов; вищої математики

економіки та управління бізнесом, до складу якого входять кафедри менеджменту та адміністрування; економіки, організації та управління підприємствами; фінансування суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку; обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування; права.

Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості;

Науково-дослідний гірничорудний інститут;

Навчально-методичний відділ;

Центр забезпечення якості вищої освіти;

Відділ аспірантури і докторантури;

Відділ міжнародних зв’язків;

Науково-дослідна частина;

Геолого-мінералогічний музей;

Центр безперервної освіти;

Інформаційно-обчислювальний центр;

Бібліотека;

Військово-мобілізаційний відділ;

Редакційно-видавничий відділ;

Центр сприяння працевлаштуванню випускників і студентів;

Бухгалтерія;

Плановий відділ;

Загальний відділ;

Юридичний відділ;

Відділ кадрів;

Архівний відділ;

Відділ охорони праці;

Відділ головного енергетика;

Технологічно-виробничий комплекс;

Технічні служби обслуговування дільниць;

Господарчий відділ;

Експлуатаційно-технічний відділ;

Уповноважений з антикорупційної діяльності;

Гуртожитки;

Палац молоді і студентів;

СОТ «Чароїт», БГП «Теремок».

Відокремленими структурними підрозділами :

Автотранспортний фаховий коледж;

Інгулецький фаховий коледж;

Індустріальний фаховий коледж;

Гірничий фаховий коледж;

Гірничо-електромеханічний фаховий коледж;

Політехнічний фаховий коледж.