Підготовка до вступу за ступенем магістр

Вступники до магістратури, які складатимуть єдиний вступний іспит з англійської мови, мають змогу ефективно підготуватися до важливого випробування, скориставшись коментарями на сайті  ЗНО-ОНЛАЙН: ttps://zno.osvita.ua/master/english/

П РО ГРАМ А ЄДИНОГО ДЕРЖ АВН О ГО КВАЛ ІФ ІК А Ц ІЙ Н О ГО ІСПИТУ ЗІ СП ЕЦ ІАЛ ЬН О СТІ «П УБЛІЧН Е У П РА ВЛ ІН Н Я ТА АДМ ІН ІСТРУВАН Н Я» Н А Д РУ ГО М У (М АГІСТЕРСЬКО М У) РІВН І ВИ Щ О Ї ОСВІТИ
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які вступають на основі раніше здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) для здобуття  освітнього ступеня магістр

Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Програма єдиного вступного іспиту з іноземних мов

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН)

                 Програми підготовки до фахового випробування за ступенем магістр

015

 Професійна освіта (цифрові технології)
 Програма співбесіди

051

 Економіка 
 Програма співбесіди

 076

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
 Програма співбесіди                

071

 Облік і оподаткування 
 Програма співбесіди

072

 Фінанси, банківська справа та страхування 
 Програма співбесіди

073

 Менеджмент 
 Оствітньо-професійна програма: Менеджмент організацій і  бізнес-адміністрування 

 Програма співбесіди

073

 Менеджмент
 Освітньо-професійна програма: Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної  діяльності 

 Програма співбесіди

                        281

 Публічне управління та адміністрування 

                       101

 Екологія
 Програма співбесіди

                       103

 Науки про Землю (геологія)  
 Програма співбесіди

                          121

 Інженерія програмного забезпечення 
 Програма співбесіди

122  Комп'ютерні науки
 Програма співбесіди

                        123

 Комп'ютерна інженерія
 Програма співбесіди

                        131 

  Прикладна механіка
 Освітньо-професійна програма: Технології машинобудування
  Програма співбесіди
  

                       133

 Галузеве машинобудування 
 Освітньо-професійна програма: Гірничі та збагачувальні машини і обладнання
 Програма співбесіди

                       136

 Металургія
 Освітньо-професійна програма:  Ливарне виробництво чорних та      кольорових  металів і сплавів 

 Програма співбесіди

                       136

 Металургія
  Освітньо-професійна програма:  Металургія чорних металів 

 Програма співбесіди

                      141

 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка   
 Освітньо-професійна  програма:  Електромеханічні системи  автоматизації та електропривод  

 Програма співбесіди

                      141

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
 Освітньо-професійна програма:
 Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів
 Програма співбесіди

                      141 

  Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка
  Освітньо-професійна програма: Електромеханічне обладнання     енергоємних виробництв 
 Програма співбесіди

                     141

 Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка
 Освітньо-професійна програма: Системи електропостачання промислових  підприємств, міст і локальних об’єктів
 Програма співбесіди

                     144

 Теплоенергетика  
 Програма співбесіди

151

  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології   
  Програма співбесіди

                     184

  Гірництво
  Освітньо-професійна програма: Відкриті гірничі роботи  

  Програма співбесіди

184

 Гірництво
 Освітньо-професійна програма: Підземна розробка родовищ корисних  копалин  

 Програма співбесіди

184

 Гірництво
 Освітньо-професійна програма:  Охорона праці в гірничому виробництві 

 Програма співбесіди

184

 Гірництво
 Освітньо-професійна програма: Шахтне і підземне  будівництво 

 Програма співбесіди

184

  Гірництво 
  Освітньо-професійна програма: Маркшейдерська справа
 
  Програма співбесіди

184

  Гірництво
 Освітньо-професійна програма: Збагачення корисних  копалин 

 Програма співбесіди

192

 Будівництво та цивільна інженерія  
 Освітньо-професійна програма:  Промислове і цивільне будівництво

 Програма співбесіди

192

 Будівництво та цивільна інженерія
 Освітньо-професійна програма: Технології будівельних конструкцій,  виробів і матеріалів
Програма співбесіди

193

 Геодезія та землеустрій 
 Програма співбесіди

263  Цивільна безпека 
 Програма співбесіди

274

 Автомобільний транспорт 
 Програма співбесіди