ВІДКРИТІ ЗАНЯТТЯ НА КАФЕДРІ ІНОЗЕМНИХ МОВ: ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЇ

Вимоги, що висуваються до освіченої людини сьогодення, спонукають викладачів кафедри іноземних мов Криворізького національного університету переглянути робочі програми, внести зміни щодо рівня володіння іноземними мовами, запропонувати нові підходи до відбору змісту і організації матеріалу, розробити адекватні форми та види контролю.

З метою обміну досвідом та пошуку нових прогресивних методів навчання викладачами проводяться відкриті заняття.

Одне з відкритих занять було присвячене процесу будівництва тимчасових модульних помешкань. Заняття проводилось зі студентами 1-го курсу будівельного факультету (БІ 18-1) з дисципліни «Іноземна мова»,  викладач - Ліхошерст О.Г. Метою курсу «Іноземна мова», а також даного заняття є мовна підготовка студентів для майбутнього професійного спілкування у межах своєї галузі. Серед інтерактивних форм навчання було обрано перегляд автентичних відеоматеріалів з подальшим виконанням лексичних вправ і обговоренням, а також рольова гра в ході якої кожен студент зміг приміряти на себе роль менеджера проекту з будівництва тимчасових помешкань.

К.п.н. Костіна Л.С. провела відкрите заняття в групі МН-16-1 з дисципліни «Ділова іноземна мова». Мета заняття – вдосконалення лексичних навичок та розвиток діалогічного мовлення за темою «Peculiarities of the recruitment process. Job interviews» (Особливості працевлаштування на роботу. Співбесіди). Заняття було структуровано за такими етапами: мовленнєва розминка (дискусійні питання); повторення і закріплення лексичного матеріалу за темою заняття; перегляд та обговорення відеофрагменту; читання тексту, виконання до- і післятекстових вправ на розуміння інформації; обговорення ролі невербальної поведінки на співбесідах; рольова гра «Співбесіда»; підведення підсумків заняття, оцінювання роботи студентів.

Згідно із методичною стратегією, було використано такі організаційні форми, як: фронтальна робота, парна робота, групова робота, індивідуальна робота, командна робота. Стимулювання розумової і мовленнєвої активності студентів здійснювалось за допомогою інтерактивних прийомів для навчання ESP: введення екстралінгвістичних об’єктів, обговорення проблемних питань професійної спрямованості, дидактична гра на засвоєння лексичних конструктів, ситуативне навчання, рефлексія і саморефлексія студентів при проведенні рольової гри тощо.

6 травня було проведено показове відкрите заняття з англійської мови за професійним спрямуванням на тему “Video Games” у групі КІ-17-1 к.ф.н., доцентом Шалацькою Г. М. Під час заняття активно використовувалися інформаційно-комунікаційні технології. Студенти виявили вміння підготувати динамічні презентації на базі англомовних он-лайн сервісу Prezi (prezi.com) та програми Focusky (focusky.com). На занятті було представлено яскраві інтелектуальні флеш-презентації, які дали можливість проявити студентам свою індивідуальність та продемонструвати хороший рівень знань. Застосування методу проектів сприяло активізації професійних навичок студентів-програмістів, інформаційно збагатило їх, дозволило реалізувати творчий підхід до представлення фахового матеріалу англійською мовою та проявити креативність. У своїй роботі на занятті викладач впроваджувала інтегровані автоматизовані комп’ютерні завдання, що сприяло розвитку навичок організації монологічного та діалогічного мовлення, побудові логічного та структурованого висловлювання, наведенню  аргументів, підготовці до написання есе. Студенти змогли відчути себе у ролі дослідників, провівши анкетування своїх одногрупників, проаналізувати та інтерпретувати отримані результати. Викладач вміло спрямовувала роботу студентів, застосовувала різні форми та види роботи.

Використання активних методів навчання та матеріалів, рекомендованих Британською Радою на відкритих заняттях з ESP,  дало можливість диференційовано підійти до навчання, створити творчу доброзичливу атмосферу, спонукати студентів до поглибленого вивчення англійської мови.