Новації щодо підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Навчально-методичний відділ Університету звертає увагу педагогічних та науково-педагогічних працівників на новації щодо підвищення кваліфікації згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», які знайшли відображення в Положенні про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників Криворізького національного університету.

Наприклад:

… Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС, (один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою.

…Педагогічні і науково-педагогічні працівники мають право на підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік згідно з цим Порядком.

… Обсяг підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої і післядипломної освіти протягом п’яти років не може бути меншим ніж шість кредитів ЄКТС.

…У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) замість документа про підвищення кваліфікації подається звіт про результати підвищення кваліфікації або творча робота, персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на веб-сайті закладу освіти та/або в електронному портфоліо педагогічного або науково-педагогічного працівника (у разі наявності). Форму звіту визначає відповідний заклад освіти…

                   Оскільки результати підвищення кваліфікації враховуються під час проведення атестації педагогічних працівників закладів вищої, а також під час обрання на посаду за конкурсом чи укладення трудового договору з науково-педагогічними працівниками, додаткове ознайомлення з Положенням надасть додаткову корисну інформацію.