Наукові результати

Положення

про наукову діяльність науково-педагогічних працівників

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» (далі – Університет) – це самоврядний (автономний) багатопрофільний вищий навчальний заклад, який здійснює різнопрофільну освітньо-наукову та науково-дослідницьку діяльність з підготовки висококваліфікованих фахівців, виконання наукових досліджень, виготовлення науково-технічної продукції.

  1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок планування, організації та проведення фундаментальних, прикладних, дослідницьких робіт та інноваційної діяльності (далі – науково-дослідні роботи) науково-педагогічних працівників Університету.

1.2. Положення розроблено на підставі:

- Закону України «Про освіту» стаття 45;

- Закону України «Про вищу освіту» стаття 26 та 65;

- Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» стаття 19.

1.3. Основними завданнями науково-педагогічних працівників Університету в області наукової діяльності є:

- освоєння нових освітніх технологій, становлення і розвиток наукових шкіл;

- забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців і науково-педагогічних кадрів вищої школи з використанням новітніх досягнень науково-технічного прогресу;

- дослідження і розробка теоретичних і методологічних основ для розвитку вищої та середньої професійної освіти, посилення впливу науки на вирішення освітніх і виховних завдань, збереження базисного характеру науки для підготовки фахівців;

- ефективне використання науково-технічного потенціалу Університету для вирішення пріоритетних завдань формування системи безперервної освіти.

4. Фінансування досліджень та здійснення інноваційної діяльності

- проводиться за рахунок коштів бюджету, що виділяються для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, та позабюджетних коштів, що надходять в Університет з різних джерел.

2. Організація, планування та керівництво науковою діяльністю в Університеті

2.1. Організація, планування та керівництво науковою діяльністю здійснюється відповідно до Статуту Університету.

2.2. Загальне керівництво науковою діяльністю в Університеті покладено на проректора з наукової роботи.

2.3. Керівництво науковою роботою за окремими напрямами, програмами і темами здійснюють керівники колективів, які їх формують, планують та виконують (декани факультетів, завідувачі кафедрами, керівники науково-дослідних інститутів, керівники лабораторій, тимчасових наукових колективів).

2.4. Ефективність наукової діяльності науково-педагогічних працівників та підрозділів Університету визначається згідно із показниками, наведеними в п.5 даного Положення.

2.5. Виконання науково-дослідних робіт є обов’язковим для всіх науково-педагогічних працівників університету. Науково-дослідні роботи можуть виконуватися з оплатою (бюджетне фінансування, госпдоговірна тематика та грантове фінансування) чи на безоплатній основі (ініціативні, кафедральні теми). Усі науково-дослідні роботи мають бути включені в тематичний план університету та зареєстровані в УкрІНТЕІ.

2.6. Ініціативні, кафедральні науково-дослідні роботи виконуються тимчасовими науковими колективами, які формуються за відповідними науковими напрямами. Ініціативна, кафедральна науково-дослідна робота за тематикою та предметом повинна бути спрямована на вирішення важливої соціально-економічної проблеми, наукової, технологічної проблеми галузевого та/або регіонального значення, безпеки та обороноздатності країни. Термін виконання ініціативних, кафедральних науково-дослідних робіт планується виходячи із розрахунку: прикладні дослідження – 2 роки, фундаментальні – 3 роки.

2.7. Координацію та організаційне забезпечення наукової діяльності виконує Науково-дослідна частина університету.

3. Виконавці науково-дослідних робіт

3.1. Науково-дослідні роботи в Університеті виконуються:

- науково-педагогічними працівниками;

- науковими співробітниками;

- докторантами, аспірантами та здобувачами;

- студентами ( курсові, дипломні проекти, інші дослідницькі роботи, передбачені навчальними планами, а також - в студентських наукових гуртках, групах та ін.).

3.2. До виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок

коштів бюджету та за господарськими договорами, в тому числі на умовах сумісництва, залучаються науково-педагогічні працівники, наукові співробітники, студенти, інші працівники Університету, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності.

4. Облік і звітність по науково-дослідним роботам

4.1. Результати наукової діяльності підлягають щорічному обговоренню на засіданнях кафедр, радах факультетів та інститутів, а також на вченій раді Університету.

4.2. Оцінювання наукової діяльності науково-педагогічних працівників ґрунтується на кількісному обліку результатів їх роботи за основними напрямами (сума набраних балів) за навчальний та календарний рік (п.5 даного Положення).

4.3. Оцінка наукової діяльності науково-педагогічних працівників визначаються за умови: сума набраних балів – 100 відповідає якісному показнику 100%. Тобто наукова робота кожного науково-педагогічного працівника вважається повністю виконаною, якщо за рік, що оцінюється, сума набраних їм балів є 100 і більше.

4.4. Виконання підпункту 5.1 є обов’язковим. Кожний науково-педагогічний працівник сам визначає яку саме науково-дослідну роботу він буде виконувати. При обчисленні загальної суми балів враховується тільки одна науково-дослідна робота за вибором виконавця. Виконання роботи з оплатою конкретним виконавцем підтверджує бухгалтерія науково-дослідної частини. Виконання ініціативної, кафедральної роботи конкретним виконавцем підтверджується наявністю його прізвища у складі виконавців звіту: заключного (повного) - по завершенню всієї роботи, чи анотованого - по завершенню річного етапу. В звіті має бути чітко визначено розділ (підрозділ) автором якого є конкретний виконавець.

4.5.Наявність експонатів за результатами науково-дослідних робіт та представлення їх на виставках підтверджує Науково-дослідна частина.

5. Оцінювання наукової роботи науково-педагогічних працівників

з/п

Наукова робота

Кількість балів

5.1

Виконання науково-дослідних робіт з оплатою: бюджетне фінансування, госпдоговірна тематика та грантове фінансування (повний науково-технічний звіт з реєстрацією в УкрІНТЕІ)

 

 

Обсяг: більше 100 тис. грн. –

100 балів - керівнику

Обсяг: 10-100 тис. грн. –

80 балів керівнику

Обсяг: менше 10 тис. грн. -

60 балів керівнику

Незалежно від обсягу: 40 балів – кожному виконавцю

 

Виконання науково-дослідних робіт без оплати: ініціативні, кафедральні (повний науково-технічний звіт з реєстрацією в УкрІНТЕІ)

30 балів – керівнику

20 балів – кожному виконавцю

5.2

Индекс Гирша (h-індекс ) науково-педагогічного працівника у наукометричній базі Scopus

10 балів за одиницю

5.3

Опубліковано статті в журналах (виданнях), що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus.

40 балів за статтю

5.4

Опубліковано статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статті у закордонних журналах, що не увійшли до п. 5.3

10 балів за статтю

5.5

Опубліковано тези доповідей (матеріали конференцій):

- закордонні конференції

- інші

 

 

10 балів

5 балів

5.6

Опубліковано монографії та/або розділи монографій, наукових словників, довідників тощо, що опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу

10 балів за 1 друкований аркуш

 

5.7

Опубліковано монографії та/або розділи монографій, наукових словників, довідників тощо, що опубліковані українською мовою

5 балів за 1 друкований аркуш

 

5.8

Отримано охоронні документи (патенти, свідоцтва авторського права) на об’єкти права інтелектуальної власності:

- міжнародного зразка

- вітчизняного зразка

 

 

 

40 балів за 1 охоронний документ

10 балів за 1 охоронний документ

5.9

Захищено дисертацію PhD (кандидата наук)

 

80 балів

5.10

Захищено дисертацію доктора наук

100 балів

5.11

Керівництво науковою роботою

студентів:

-подання роботи на Всеукраїнський (другий тур) конкурс студентських наукових робіт

- участь у Всеукраїнських (другий тур) предметних олімпіадах або олімпіадах за спеціальністю

 

 

 

 

30 балів за призове місце

 

 

30 балів за призове місце

 

5.12

Підготовка експонатів за результатами науково-дослідних робіт та представлення їх на виставках:

- міжнародних

 

- інших

 

 

 

20 балів за 1 експонат на 1 виставці

10 балів за 1 експонат на 1 виставці

 

6. Вимоги до звіту про виконання науково-дослідної роботи

6.1. В звіті по науково-дослідній роботі має бути відображено використання світового та вітчизняного досвіду при обґрунтуванні проблеми, теми, предмета, основних ідей, мети і завдань дослідження чи розробки, що підтверджується змістовними порівняннями та визначенням відмінностей роботи.

6.2. Результати повинні бути представлені повно і конкретно, наведено наукові описи та пояснення, розкрито описи встановлених закономірностей, створених моделей, теорій та/або концепцій.

6.3. Наведена наукова новизна та оригінальність отриманих результатів, що обґрунтовано порівняннями із світовими аналогами, прототипами та іншим світовим доробком.

6.4. Доведена методологічна цінність, наявність, повнота розкриття та обґрунтованість новостворених підходів, методів і засобів наукових досліджень, можливість їх застосування як міждисциплінарних, що має бути обґрунтовано порівняннями із світовими аналогами і прототипами.

6.5. Визначена практична цінність отриманих результатів роботи для соціально-економічного розвитку країни в цілому або декількох галузей, безпеки та обороноздатності.

6.6. Визначена практична цінність отриманих результатів роботи для системи освіти.

6.7. При реєстрації науково-дослідної роботи в УкрІНТЕІ оформляється реєстраційна картка, а по завершенню роботи разом із звітом подаються інформаційна та облікова картки.