НДІ безпеки праці і екології у гірничорудній та металургійній промисловості

 

 

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

Науково-дослідний інститут безпеки праці і екології в гірничорудній і металургійній промисловості ДВНЗ «Криворізький національний університет» здійснює наукове забезпечення конституційного права працівників гірничо-металургійного комплексу України на охорону їх життя і здоров'я  у процесі трудової діяльності.

Технологічні процеси видобутку металургійної сировини і одержання з неї металу, умови праці гірників і металургів відносяться до особливо небезпечних і проблема захисту працюючих від несприятливих виробничих факторів завжди стояла дуже гостро.

У післявоєнні роки, у зв'язку з інтенсифікацією виробництва гірничовидобувних підприємствах СРСР через несприятливі санітарно-гігієнічні умови праці різко зросла захворюваність гірників на пневмоконіози. У наслідок великої актуальності проблем боротьби з пилом на підприємствах гірничодобувної промисловості в червні 1957 р. ухвалою Президії АН УРСР в Криворізькому залізорудному басейні була створена лабораторія по боротьбі з силікозом Інституту гірничої справи ім. М.М.Федорова АН УРСР, яка в 1960 р. була перетворена в його філію. З метою посилення впливу науково-дослідних робіт по боротьбі з пилом на підприємствах гірничорудної промисловості, на базі філії в 1964 році рішенням Держкомітету по чорній і кольоровій металургії при Держплані СРСР  був створений науково-дослідний інститут "НДІ металургвентиляція", який в 1968 р. перейменований в "НДІ рудвентиляція".

Для вирішення проблем вентиляції шахт, очищення рудникового повітря від шкідливих домішок, шуму і вібрації гірничого устаткування, зменшення рівня виробничого травматизму, підвищення ефективності гірничорятувальних робіт на гірничорудних підприємствах наказом Мінчормета СРСР в 1972 р. інститут був перетворений у Всесоюзний науково-дослідний інститут безпеки праці в гірничорудній промисловості  (ВНДІБПГ) - головний галузевий науково-дослідний інститут в системі Мінчормету СРСР з питань безпеки праці гірників.

Науково-дослідна діяльність інституту, а також робота з провадження її результатів  на шахтах, кар'єрах і фабриках гірничо-збагачувальних комбінатів проводиться в напрямках: аналізу виробничого травматизму і професійної захворюваності; підвищення рівня  безпеки праці на підземних і відкритих гірничих роботах; розробки гірничорятувального устаткування, засобів по боротьбі з пилом і шкідливими газами при підземній і відкритій розробці корисних копалин, підготовці металургійної сировини; підвищення ефективності промислової і рудникової вентиляції; очищення повітря робочих місць і промислових викидів від пилу і шкідливих газів; нормалізації теплових режимів шахт.

У 1991 р. наказом Держкомітету  України по металургійній промисловості інститут ВНДІБПГ був перейменований в Український державний науково-дослідний інститут безпеки праці і екології в гірничорудній і металургійній промисловості (НДІБПГ), а в 2012 році відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2011р. № 280 інститут переданий до сфери управління Міністерства освіти і науки України і реорганізований шляхом приєднання до Криворізького національного університету з утворенням на базі інституту структурного підрозділу університету.

Не зважаючи на складну економічну обстановку пов'язану зі значним зниженням обсягів виробництва в гірничорудній і металургійній промисловості, зменшенням можливостей підприємств на впровадження наукових розробок, особливо у сфері охорони праці, які здебільшого мають соціальний ефект, керівництво інституту зберегло наукові кадри, випробувальну і дослідницьку бази, що в даний час забезпечило початок динамічного розвитку інституту. На цей час в інституті функціонують 6 науково-дослідних лабораторій: безпеки при видобутку руд і гірничорятувальних робіт; безпеки вибухових робіт; електробезпеки; дослідження умов праці, захисту від шуму і вібрації; промислової екології; промислової вентиляції і комплексного очищення викидів. Для забезпечення якісного виконання науково-дослідних робіт в інституті створено чотири акредитовані науково-допоміжні підрозділи: аналітично-випробувальна лабораторія; санітарна лабораторія; випробувальна лабораторія засобів індивідуального захисту; навчально-методичний центр з охорони праці, а також науково-технічний відділ та експериментальні механічні майстерні.

Усі лабораторії оснащені необхідними засобами для досліджень і вимірювань, випробувальними стендами і устаткуванням. У інституті працюють кваліфіковані наукові фахівці з великим досвідом роботи у галузі охорони праці, оточуючого середовища і промислової безпеки, зокрема 1 доктор і 6 кандидатів технічних наук. Більшість розробок інституту виконується на рівні винаходів. Усього одержано 438 авторських свідоцтв на винахід та корисні моделі.

У інституті є науково-технічна бібліотека з читальним залом і фондом технічної літератури з 60 тис. найменувань, обладнаний виставковий зал, в якому розміщені експонати розробок інституту.

Інститут є організацією-експертом з питань безпечного застосування проектів, технологій і технічного обладнання, по безпечному використанню вибухових речовин і матеріалів, засобів механізації вибухових робіт.

У даний час, інститут продовжує плідну співпрацю з підприємствами гірничо-металургійного комплексу України, бере участь у виконанні науково-дослідних робіт за Національною, Галузевою і Регіональною програмами поліпшення стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища.

Положення про науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості ДВНЗ «Криворізький національний університет» (НДІБПГ КНУ)