НДІ безпеки праці і екології у гірничорудній та металургійній промисловості

 


Вадим Петрович Щокін

 

В.о. директора науково-дослідного інституту безпеки праці та екології у гірничорудній та металургійній промисловості – доктор технічних наук, професор, лауреат премії Президента України для молодих вчених.

 

Народився 8 вересня 1974 року у місті Кривий Ріг.

У 1996р. закінчив Криворізький технічний університет за спеціальністю Електропривод і автоматизація промислових установок та технологічних комплексів, присвоєно кваліфікацію спеціаліста – гірничий інженер-електрик.

У 1999р. розпочав викладацьку роботу асистентом, а з 2000р. працював доцентом до призначення у 2012р. професором, завідувачем кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту Криворізького національного університету.

Доктор технічних наук з 2012р. Вчене звання професора кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту присвоєно рішенням Атестаційної колегії 21 листопада 2013р.

Є автором більше 100 публікацій, з них наукових 93, монографій -3, патентів -5.

Указом Президента України №1724/2005 від 09.12.15р. став лауреатом премії Президента України для молодих вчених. У 2011р. відповідно до наказу МОНУ №228-к нагороджений знаком «Відмінник освіти України», а у 2012р. рішенням виконкому Криворізької міської ради №204 нагороджений нагрудним знаком «За заслуги перед містом ІІІ ступеня».

 

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

Науково-дослідний інститут безпеки праці і екології в гірничорудній і металургійній промисловості ДВНЗ «Криворізький національний університет» здійснює наукове забезпечення конституційного права працівників гірничо-металургійного комплексу України на охорону їх життя і здоров'я  у процесі трудової діяльності.

Технологічні процеси видобутку металургійної сировини і одержання з неї металу, умови праці гірників і металургів відносяться до особливо небезпечних і проблема захисту працюючих від несприятливих виробничих факторів завжди стояла дуже гостро.

У післявоєнні роки, у зв'язку з інтенсифікацією виробництва гірничовидобувних підприємствах СРСР через несприятливі санітарно-гігієнічні умови праці різко зросла захворюваність гірників на пневмоконіози. У наслідок великої актуальності проблем боротьби з пилом на підприємствах гірничодобувної промисловості в червні 1957 р. ухвалою Президії АН УРСР в Криворізькому залізорудному басейні була створена лабораторія по боротьбі з силікозом Інституту гірничої справи ім. М.М.Федорова АН УРСР, яка в 1960 р. була перетворена в його філію. З метою посилення впливу науково-дослідних робіт по боротьбі з пилом на підприємствах гірничорудної промисловості, на базі філії в 1964 році рішенням Держкомітету по чорній і кольоровій металургії при Держплані СРСР  був створений науково-дослідний інститут "НДІ металургвентиляція", який в 1968 р. перейменований в "НДІ рудвентиляція".

Для вирішення проблем вентиляції шахт, очищення рудникового повітря від шкідливих домішок, шуму і вібрації гірничого устаткування, зменшення рівня виробничого травматизму, підвищення ефективності гірничорятувальних робіт на гірничорудних підприємствах наказом Мінчормета СРСР в 1972 р. інститут був перетворений у Всесоюзний науково-дослідний інститут безпеки праці в гірничорудній промисловості  (ВНДІБПГ) - головний галузевий науково-дослідний інститут в системі Мінчормету СРСР з питань безпеки праці гірників.

Науково-дослідна діяльність інституту, а також робота з провадження її результатів  на шахтах, кар'єрах і фабриках гірничо-збагачувальних комбінатів проводиться в напрямках: аналізу виробничого травматизму і професійної захворюваності; підвищення рівня  безпеки праці на підземних і відкритих гірничих роботах; розробки гірничорятувального устаткування, засобів по боротьбі з пилом і шкідливими газами при підземній і відкритій розробці корисних копалин, підготовці металургійної сировини; підвищення ефективності промислової і рудникової вентиляції; очищення повітря робочих місць і промислових викидів від пилу і шкідливих газів; нормалізації теплових режимів шахт.

У 1991 р. наказом Держкомітету  України по металургійній промисловості інститут ВНДІБПГ був перейменований в Український державний науково-дослідний інститут безпеки праці і екології в гірничорудній і металургійній промисловості (НДІБПГ), а в 2012 році відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2011р. № 280 інститут переданий до сфери управління Міністерства освіти і науки України і реорганізований шляхом приєднання до Криворізького національного університету з утворенням на базі інституту структурного підрозділу університету.

Не зважаючи на складну економічну обстановку пов'язану зі значним зниженням обсягів виробництва в гірничорудній і металургійній промисловості, зменшенням можливостей підприємств на впровадження наукових розробок, особливо у сфері охорони праці, які здебільшого мають соціальний ефект, керівництво інституту зберегло наукові кадри, випробувальну і дослідницьку бази, що в даний час забезпечило початок динамічного розвитку інституту. На цей час в інституті функціонують 6 науково-дослідних лабораторій: безпеки при видобутку руд і гірничорятувальних робіт; безпеки вибухових робіт; електробезпеки; дослідження умов праці, захисту від шуму і вібрації; промислової екології; промислової вентиляції і комплексного очищення викидів. Для забезпечення якісного виконання науково-дослідних робіт в інституті створено чотири акредитовані науково-допоміжні підрозділи: аналітично-випробувальна лабораторія; санітарна лабораторія; випробувальна лабораторія засобів індивідуального захисту; навчально-методичний центр з охорони праці, а також науково-технічний відділ та експериментальні механічні майстерні.

Усі лабораторії оснащені необхідними засобами для досліджень і вимірювань, випробувальними стендами і устаткуванням. У інституті працюють кваліфіковані наукові фахівці з великим досвідом роботи у галузі охорони праці, оточуючого середовища і промислової безпеки, зокрема 1 доктор і 6 кандидатів технічних наук. Більшість розробок інституту виконується на рівні винаходів. Усього одержано 438 авторських свідоцтв на винахід та корисні моделі.

У інституті є науково-технічна бібліотека з читальним залом і фондом технічної літератури з 60 тис. найменувань, обладнаний виставковий зал, в якому розміщені експонати розробок інституту.

Інститут є організацією-експертом з питань безпечного застосування проектів, технологій і технічного обладнання, по безпечному використанню вибухових речовин і матеріалів, засобів механізації вибухових робіт.

У даний час, інститут продовжує плідну співпрацю з підприємствами гірничо-металургійного комплексу України, бере участь у виконанні науково-дослідних робіт за Національною, Галузевою і Регіональною програмами поліпшення стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища.

Положення про науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості ДВНЗ «Криворізький національний університет» (НДІБПГ КНУ)