Кафедра моделювання і програмного забезпечення

вул. Віталія Матусевича, 11, Корпус 1, каб. 317

тел. (056) 409-06-07

kafedra.mpz.knu@gmail.com

Історія кафедри

Кафедра моделювання та програмного забезпечення була організована в 1979 році шляхом виділення її з складу кафедри електротехніки і електричних машин і називалась тоді кафедрою обчислювальної техніки.

Очолив кафедру д.т.н., професор Е.Г. Файнштейн. Протягом 11 років його керівництва кафедра провела значну роботу зі створення курсів «Обчислювальна техніка і програмування», «Обчислювальна техніка, програмування та математичне моделювання», «Чисельні методи і програмування для ЕОМ», «Мікропроцесорні засоби і системи» для яких були розроблені необхідні навчально-методичні матеріали, програмне забезпечення і відповідні апаратні засоби. Також співробітники кафедри внесли вагомий внесок у впровадження систем обчислювальної та мікропроцесорної техніки на підприємствах нашого міста.

У 1990-му році керівництво кафедрою взяв на себе професор А.С. Давидкович. Цього ж року кафедра отримала свою теперішню назву – моделювання та програмного забезпечення.

З 1995 року по 2008 рік кафедру очолював д.т.н., професор В.М. Коробко. Під його керівництвом кафедра крім традиційної підготовки студентів по загально-інженерним дисциплінам з інформатики, обчислювальної техніки, математичних методів тощо, стала готувати і випускати студентів за фахом «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

З 2008 року по 2010 рік завідувачем кафедри був к.т.н., доцент Г.В. Константінов.

З 2010 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України, лауреат Державної премії науки та техніки України, академік Академії гірничих наук України, А.А. Азарян.

З 2018 року виконує обов’язки завідувача кафедрою к.п.н., доцент Стрюк А.М..

Підготовка фахівців на кафедрі моделювання та програмного забезпечення здійснюється за спеціальністю 121 - «Інженерія програмного забезпечення», що спрямована на проектування, розробку, супроводження та використання різних видів програмного забезпечення.

Кафедра моделювання та програмного забезпечення готує бакалаврів та магістрів за спеціальністю 121 – Інженерія програмного забезпечення.

Випускники бакалаври отримують кваліфікацію «фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення». Їх професійна діяльність пов’язана з розробкою та експлуатацією програмного забезпечення автоматизованих систем різного призначення, комп’ютеризованих систем обробки інформації та систем штучного інтелекту.

Прийом на навчання за ступенем бакалавра проводиться на базі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО. Термін навчання на здобуття ступеня бакалавр – 3 роки 10 місяців.

Ліцензований обсяг на підготовку фахівців за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення» за ступенем підготовки бакалавр складає 95 осіб за денною та 70 осіб за заочною формами навчання.

Випускники магістри отримують кваліфікацію «професіонал у галузі програмування». Їх професійна діяльність пов’язана з проектуванням та реалізацією сучасних систем автоматизації, паралельних та розподілених систем, корпоративних мережних систем, систем тривимірного моделювання, науковими дослідженнями в галузі інформаційних систем.

Прийом на навчання за ступенем магістр проводиться на базі ОКР спеціаліст та за ступенем бакалавр фаховими атестаційними комісіями за результатами вступних випробувань.

Термін навчання на здобуття ступеня магістр – 1 рік 4 місяця.

Ліцензований обсяг на підготовку фахівців зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» за ступенем підготовки «магістр» 20 осіб.

Кафедра моделювання та програмного забезпечення готує висококваліфікованих фахівців, робота яких пов’язана з розробкою та експлуатацією програмного забезпечення різного призначення, яка забезпечує комп’ютеризацію практично будь-якої галузі людської діяльності – у бізнесі, виробництві, освіті, науці та в інших галузях. Випускник за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» готується для роботи у галузі комп’ютерних технологій. Він може працювати в організаціях, які розробляють або використовують різноманітні комп’ютеризовані системи, в тому числі комп’ютеризовані системи обробки інформації і управління, системи штучного інтелекту та системне програмне забезпечення ЕОМ, автоматизовані системи обробки текстової та графічної інформації, мережеві системи.

Предметна область та напрям спеціальності «Інженерія програмного забезпечення». Прогресивні інформаційні технології розробки інформаційного та програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем, web-додатків, прикладних програм мультимедіа та технологічних процесів та інші.

Студенти вивчають в цілому:

- особливості організації та управління навчальною діяльністю у вищій школі;
суть і зміст інноваційних технологій;
- сутність інтелектуальної власності як економічної категорії та об’єкт управління;
- сутність трансферу та комерціалізації технологій;
- основні розділи охорони праці в галузі електроніки та телекомунікації і безпеки життєдіяльності в обсязі, необхідному для розробки інженерних рекомендацій для безпечної роботи на виробничих дільницях підприємств;
- певні методики для уміння розуміти та сприймати етичні норми поведінки відносно інших людей;
- концепцію інженерії програмного забезпечення;
- сучасні методи роботи з задачами інженерії програмного забезпечення та адміністрування Інтернет-серверів;
- підтримку інформаційної безпеки;
- сучасні технологічні підходи прийняття та реалізації інноваційних управлінських рішень;
- принципи визначення перспективних цілей і завдань командної розробки програмного забезпечення, організації робіт її учасників.

Сфери діяльності фахівця зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»:

• розробка компонентів комп'ютеризованих систем обробки інформації, керування комп'ютерними системами, проектування систем штучного інтелекту, системного програмного забезпечення ЕОМ, автоматизованих систем обробки текстової і графічної інформації, інтелектуальних систем обробки інформації і прийняття рішень, систем автоматизованого проектування, виробництва та управління підприємством;

• обґрунтування рішень з вибору засобів передачі даних, визначення моделей мереж, вибір необхідного апаратного та програмного забезпечення розподілених мереж та систем телекомунікації;

• розробка візуальних і невізуальних компонентів програмного забезпечення в умовах автоматизованого проектування та створення великих програмних продуктів за допомогою сучасних технічних засобів та інтегрованих середовищ розробників;

• розробка програмних засобів та організаційних заходів щодо захисту інформації баз даних і комп'ютерних мереж в умовах несанкціонованого доступу.

За роки існування кафедри підготовлено понад 1000 бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Наші випускники працюють у багатьох зарубіжних країнах: Швейцарії, Іспанії, Німеччині, США, Китаю, Франції, ОАЕ.

З першого випуску фахівців захистили кандидатську дисертацію Дрига В. В. і Стрюк А. Н.. За минулий період захистили кандидатську дисертацію ще 3 викладача, Трачук А. А., Шамрай О. В., Зубкевич В. Ю.

Працюють над кандидатською дисертацією асистенти кафедри Швець Д. В., Шаповалова Н.Н..

Стрюк А. Н. закінчив докторантуру і готується до захисту докторської дисертації. Над докторською дисертацією працюють, також доценти Котов І. А., Смолянський П. С. та ст. викладач Зубкевич В. Ю..