Кафедра комп'ютерних систем та мереж

вул. Віталія Матусевича, 11, корпус 1, каб. 375

(056) 409-17-20

ksm@knu.edu.ua

http://ksm.knu.edu.ua/

Кафедра комп’ютерних систем та мереж (КСМ) створена відповідно до наказу ректора Криворізького технічного університету (№ 301 від 17 жовтня 2007 р.)

Метою такого рішення постала необхідність розширення спеціалізації для вдосконалення підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Комп’ютерна інженерія», ліцензування спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр». До цього підготовка студентів зазначеного напряму здійснювалася кафедрою інформатики, автоматики та систем управління. До складу нової кафедри увійшли: к.т.н., доц. А.І. Купін, к.т.н., доц. В.А. Чубаров, к.т.н., доц. С.В. Сьомочкина, старший викладач Ю.Ю. Марусич, асистенти М.П. Ковальов і І.Д. Курганов, старший лаборант кафедри Л.Б. Басюк. Завідувачем кафедри КСМ призначено кандидата технічних наук, доцента кафедри ІАСУ Купіна Андрія Івановича.

 

У 2007-2008 н. р. до складу кафедри залучено провідних фахівців галузі комп’ютерної інженерії України для викладання фахових дисциплін («Комп’ютерна схемотехніка», «Прикладна теорія цифрових автоматів», «Паралельні та розподілені обчислення»):
  • д.т.н., проф. Г.Ф. Кривулю, завідувача кафедри автоматизованого проектування засобів обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ);
  • д.т.н., проф. О.Г. Руденка, завідувача кафедри електронно-обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ);
  • к.т.н., доц. О.В. Корочкіна, доцента кафедри електронно-обчислювальних машин Національного технічного університету України «Київський політехнічний університет» (НТУУ «КПІ»).

Штатні працівники кафедри пройшли стажування на спеціалізованих кафедрах провідних ВНЗ України. Асистент І.Д. Курганов – на кафедрі спеціалізованих комп’ютерних систем НТУУ «КПІ» (завідувач кафедри д.т.н., проф. В.П. Тарасенко, на той час – голова НМК МОНУ з комп’ютерної інженерії). Завідувач кафедри А.І. Купін пройшов стажування у Національному гірничому університеті (м. Дніпропетровськ) на кафедрі автоматизації та комп’ютерних систем (завідувач кафедри д.т.н., проф. В.В. Ткачов, на той час член ДАК МОНУ з комп’ютерної інженерії).

Укладено міжнародну угоду про співпрацю між Університетом Крайови (м. Крайова, Румунія) та Криворізьким технічним університетом (відповідальний – доц. В.А. Чубаров).

У березні 2008 р. кафедрою вперше проведено Всеукраїнську студентську науково-технічну конференцію «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі (КІСМ-2008)». Співорганізатори: Міністерство освіти та науки України, НТУУ «КПІ», Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний гірничий університет. Згодом конференція стала проводитися щорічно та фактично перетворилася міжнародний веб-форум, у якому упродовж 2008-2017 рр. брали участь учасники із закладів вищої освіти України, Білорусі, Австрії, Мексики, Македонії, Китаю, Німеччини, Польщі. Щорічно географія конференції розширюється.

Здійснено ліцензування спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» за ОКР «спеціаліст».

Доцента кафедри В.А. Чубарова призначено заступником декана факультету інформаційних технологій.

У листопаді 2008 р. кафедрою організовано науковий семінар у співпраці з вітчизняною компанією-лідером у галузі мережевих технологій ViNET (результат семінару – закупівля обладнання новітнього телекомунікаційного обладнання (стенди, активне та пасивне устаткування).

Березень 2009 р. на базі кафедри проведено ІІ Всеукраїнську науково-технічну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі (КІСМ-2009).

На кафедрі виконано науково-дослідну роботу «Промислові випробування інтелектуальної технології автоматизованого нейрокерування процесом збагачення магнетитових кварцитів в умовах невизначеності» (звіт про НДР №0109U005385 / Криворіз. техн. ун-т, кер-к А. І. Купін.– Кривий Ріг, 2009.– 107 с.)

Розширена базова лабораторія кафедри за рахунок мережного та телекомунікаційного устаткування Cisco, D-Link, Panduit, Vinet, NeuroMatrix тощо.

У 2009–2010 навчальному році на кафедрі відкрито аспірантуру зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології та 05.13.07 – автоматизація процесів керування. Право керувати аспірантами отримали доценти А.І. Купін А. І. та В.А. Чубаров.

Завідувач кафедри А.І. Купін захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня д.т.н. за спец. 05.13.07 – автоматизація процесів керування.

На кафедрі виконується держдоговірна НДР «Розробка проекту локальної мережі підприємства» (ДР №0109U008079). Керівник теми доц. А.І. Купін, відповідальні виконавці – доц. В.А. Чубаров, ст. викладач О.М. Туравініна, асист. В.Б. Щуків, аспірант І.О. Музика.

У 2011–2012 навчальному році завідувача кафедри А.І. Купіна призначено на посаду декана факультету інформаційних технологій.

Аспірант кафедри І.О. Музика достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня к.т.н. за спец. 05.13.06 – інформаційні технології у Чорноморському національному університеті ім. П. Могили (тема дисертації «Система комп’ютерної підтримки рішень для автоматизованого керування буровибуховими роботами з мінімізацією енерговитрат», науковий керівник – проф. А.І. Купін).

Випускова кафедра КСМ успішно пройшла акредитацію за напрямом підготовки «Комп’ютерна інженерія» та ліцензування магістратури за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі».

2012–2013 н. р. кафедрою укладено угоду про співробітництво з провідною ІТ-компанією «Phoenix Contact» (Німеччина) з метою організації сучасної лабораторії з новітнім мікроконтролерним обладнанням та відповідним програмним забезпеченням (відповідальний за співпрацю доц. М.О. Іщенко).

Студент А. Лазарєв став переможцем міжнародного конкурсу «Золотий байт» (номінація Windows Phone Jazz, м. Дніпропетровськ).

Студент Б. Піддубний пройшов стажування в компанії IBM та отримав відповідні сертифікати (IBM System Administrator та Development Professional).

Здійснений перший набір до магістратури за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі».

Упродовж 2013–2014 навчального року відкрито спеціалізовану лабораторію EduNet (ауд. 368) з обладнанням Phoenix Contact (Німеччина) спільно з представниками відповідної компанії. ДВНЗ «Криворізький національний університет» став учасником міжнародної програми співробітництва зазначеної компанії з університетами EduNet.

Лабораторія EduNet призначена для вивчення сучасних засобів автоматизації технологічних процесів та мережевих технологій. Обладнання компанії Phoenix Contact, представлене в лабораторії, дозволяє організувати системи управління широкого спектра: від побутових простих електричних пристроїв до систем комплексної автоматизації великих підприємств, зокрема промислових.

Протягом 2014–2015 навчального року асистент кафедри Д.І. Кузнєцов захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня к.т.н. за спец. 05.13.06 – інформаційні технології у Чорноморському національному університеті ім. П. Могили (тема дисертації: «Інформаційна технологія для групової діагностики асинхронних електродвигунів на основі спектральних характеристик та інтелектуальної класифікації», науковий керівник – проф. А.І. Купін)

Доцент кафедри КСМ І.О. Музика пройшов стажування у Католицькому університеті (м. Льовен, Бельгія) у межах проекту «HETES» (Higher Engineering Training for Environmentally Sustainable Industrial Development) Європейської програми співробітництва «Tempus».

На кафедрі виконується НДР «Інформаційна технологія ідентифікації персоналу на основі комплексу біометричних параметрів» (91С-15, №0115U003970). Керівник теми проф. А.І. Купін, відповідальний виконавець – аспірант Ю.О. Кумченко.

Команда студентів у складі: Прімачова О. (КСМ-11), Костенко В. (ЗКСМ-09), Єльченко В. (КСМ-10) взяла участь у міжнародному конкурсі Explorer у межах світової програми співробітництва університетів EDU.NET, що заснований компанією Phoenix Contact (Німеччина), підготували англомовний проект під загальною назвою «Зелений центр відпочинку». Проект пройшов декілька турів відбору та вийшов до фіналу конкурсу (30 найкращих розробок зі всього світу). Макет стенду був направлений у штаб-квартиру (м. Бад-Пермонд, Німеччина).

У 2016 році доцента кафедри В.А. Чубарова призначено на посаду декана факультету інформаційних технологій. Доценти кафедри КСМ В.А. Чубаров та І.О. Музика пройшли стажування у Королівському університеті (м. Стокгольм, Швеція) у межах проекту «HETES» Європейської програми співробітництва «Tempus».

На кафедрі виконується НДР «Наукові основи створення сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій для автоматизованого інтелектуального керування технологічними процесами в умовах гірничого виробництва» (№ 98С-15, сумісно з Криворізьким інститутом автоматики, держ. реєстр.№ 0116U001776). Керівник теми проф. А.І. Купін, відповідальні виконавці – аспіранти Б.С. Мисько, Б.А. Піддубний, А.О. Сенько.

Завідувача кафедри А.І. Купіна нагороджено почесною грамотою МОНУ за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

У 2016-2017 навчальному році асистент кафедри Ю.О. Кумченко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня к.т.н. за спец. 05.13.06 – інформаційні технології у Херсонському національному технічному університеті (тема дисертації «Інформаційна технологія ідентифікації персоналу на основі комплексу біометричних параметрів», науковий керівник – проф. А.І. Купін)

Доцент кафедри С.В. Сьомочкина (травень 2017 р.) пройшла тижневий тренінг в ІТ-компанії «Клінкман» (м. Київ), присвячений технології застосування апаратно-програмного комплексу Wonderware. Компанія передала кафедрі власне ліцензійне програмне забезпечення MES Wonderware, яке використовується у навчальному процесі кафедри, підготовці дипломних проектів тощо.

Вперше за історію університету підготовлена заявка на Європейську грантову програму Horizon-2020 за темою «FOF-09-2017 – Novel design and predictive maintenance technologies for increased operating life of production systems». Основні партнери в міжнародному консорциумі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation (IFF, Magdeburg, Germany) – координатор, Institute of Electronics and Computer Science (Riga, Latvia), Mondragone (Spain). Відповідальні учасники від КНУ: завідувач кафедри КСМ А.І. Купін, доц. каф. КСМ І.О. Музика, а також доценти кафедри ІАСУ – С.А. Рубан, О.І. Савицький, В.Ю. Харламенко.

Студентка гр. КСМ-15м Примачова О. К. вперше отримала «подвійний» диплом магістра ДВНЗ «Криворізький національний університет» та одночасно успішно завершила навчання на master-програмі у ВНЗ Польщі у межах Європейської грантової програми академічної мобільності «Erasmus+».

 

Результати роботи кафедри КСМ упродовж 10 років:

1. Випуск фахівців (бакалаврів – понад 500, спеціалістів – 363, магістрів – 31). Резюме кращих наведено далі.

2. Співробітниками кафедри захищено 5 дисертацій: 1 докторська (А.І. Купін), 4 кандидатські (І.О. Музика, І.Д. Курганов, Д.І. Кузнєцов, Ю.О. Кумченко).

3. На кафедрі виконано 5 НДР (0109U005385; 0109U008079; 0111U005589; 0112U003965; 0115U003970). Крім того, співробітники кафедри брали участь у виконанні інших тем в якості відповідальних наукових співробітників: проф. А.І. Купін («Изучение и отработка технологии обогащения магнетитовых кварцитов с применением гидроциклонов, оснащенных конически-цилиндрическими песковыми насадками в условиях РОФ-1 НкГОК»: Отчет о НИР / НИК Криворож.техн. ун-та. Рук. В.С.Гвоздик. – Рег.№2234/18-561-05, №ГР0105U003726.– Кривой Рог, 2005.– 132 с.; Субоптимальное управление нестационарными многоканальными объектами с большим запаздыванием на базе предикторных алгоритмов: Отчет о НИР: Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, ГН-10-05, № Г.Р. 0105U000255. – Луганск, 2008. – 105 с.); доц. М.О. Іщенко («Дослідження структури та характеристик завадостійких кодів для сучасних телекомунікаційних систем», держреєстрація 0107U001919; доц. І.О. Музика виконавець у держбюджетної НДР (№30-99-14, 0114U006105) «Розробка інформатизованих систем моніторингу і керування процесами взаємодії полів напружено-деформованого стану масиву при формуванні відкритих гірничих виробок і штучних підземних споруд», керівник НДР: проф. М.І. Ступнік.

4. Створено сучасну матеріально-технічну та лабораторну базу.

КРАЩІ ВИПУСКНИКИ

Кращі випускники: Д.І. Кузнєцов, к.т.н., доц.; Ю.О. Кумченко, к.т.н., ст. викл.; В.І. Шишенко, асист. кафедри 2008–2010; Савенко Тетяна, з.м.с. України, Чемпіонка Європи, світу, Олімпійських ігор із самбо та дзюдо. Розширений список кращих випускників за посиланням http://ksm.knu.edu.ua/історія-кафедри/.