Спеціальності

Факультет економіки та управління бізнесом здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти, що передбачають присудження відповідного ступеня вищої освіти:

Рівень вищої освіти

Ступінь вищої освіти

перший (бакалаврський) рівень

бакалавр

другий (магістерський) рівень

магістр

третій (освітньо-науковий) рівень

доктор філософії

науковий рівень

доктор наук

Також отримати диплом магістра можуть студенти, як мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра за іншою спеціальністю.

Підготовка фахівців на факультеті економіки та управління бізнесом здійснюється за спеціальностями:

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

281 Публічне управління та адміністрування

051 Економіка
081 Право

051 Економіка

Спеціальність «Економіка» орієнтована на вивчення всіх етапів створення та функціонування підприємства, починаючи із підготовки та оформлення необхідних документів до його функціонування. Протягом навчання студенти вивчають процес складання кошторису витрат, розрахунку собівартості, зосереджуються на бюджетуванні, плануванні та прогнозуванні діяльності підприємства у конкурентному середовищі. Багато уваги приділяється організації виробничої діяльності, підвищенню ефективності господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Випускники можуть виконувати роботу:

 • економіста з планування;
 • економіста-аналітика;
 • економіста із ціноутворення;
 • економіста з праці;
 • економіста зі збуту;
 • економічного радника;
 • економіста договірних та претензійних робіт;
 • економіста з матеріально-технічного постачання;
 • наукового співробітника з економіки та ін.;
 • консультанта з економічних питань;
 • керівника підприємства, установи чи організації, або відповідного структурного підрозділу.

71 Облік і оподаткування

Спеціальність «Облік і оподаткування» передбачає вивчення студентами основ організації та методики бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, складання фінансової та податкової звітності, а також здійснення оподаткування, розрахунку загальнодержавних та місцевих податків, їх адміністрування, планування та прогнозування. Це що дозволить працевлаштуватися у сфері малого, середнього та великого бізнесу, на підприємствах усіх форм власності, у бюджетних установах, в органах Державної фіскальної служби, в аудиторських компаніях. Знання обліку і оподаткування необхідні при започаткуванні власного бізнесу.

Випускники можуть виконувати роботу:

 • аудитора (після отримання відповідного сертифіката);
 • бухгалтера;
 • бухгалтера-ревізора;
 • викладача середніх та вищих навчальних закладів;
 • викладача професійного навчально-виховного закладу;
 • внутрішнього або незалежного аудитора;
 • економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • керівника підприємства, установи чи організації, або відповідного структурного підрозділу;
 • консультанта з питань оподаткування;
 • митного інспектора;
 • спеціаліста з фінансово-економічної безпеки.

В магістратурі за спеціальністю «Облік і оподаткування» відкрито спеціалізацію «Податковий менеджмент».

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» дозволяє отримати престижну освіту, що поєдную в собі багатогранні сучасні знання у сфері фінансів, оподаткування, фінансового аналізу та бюджетування, функціонування банківської системи та страхування. Ця спеціальність орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, для професійної діяльності на грошовому, кредитному, фондовому, страховому ринках, у банківському секторі, у сфері надання фінансових послуг та здійснення будь-яких фінансових операцій на підприємствах, в організаціях й установах.

Випускники можуть виконувати роботу:

 • аналітика з кредитування, аналітика з інвестицій, аналітика (банківська діяльність);
 • державного інспектора, державного податкового ревізора-інспектора;
 • економіста з фінансової роботи;
 • радника з фінансових питань;
 • менеджера (управителя) у сфері фінансової діяльності: грошового посередництва, фінансового лізингу, надання кредитів, страхування життя та заощаджень, пенсійного страхування та ін.;
 • фахівець в галузі фінансів та торгівлі;
 • фінансового директора;
 • фахівця з управління активами;
 • фахівця з питань фінансово-економічної безпеки;
 • викладача, наукового співробітника (сфера фінансів, банківської справи та страхування);
 • керівника підприємства, організації, фінансово-кредитної установи , або відповідного структурного підрозділу. наукового працівника, викладача вищого навчального закладу тощо.

073 Менеджмент

Спеціальність «Менеджмент» вивчає інструменти управління зовнішньоекономічною діяльністю, процеси організації діяльності підприємств та бізнес-адміністрування. Окрему увагу приділено менеджменту електронного бізнесу та ІТ-маркетинг, економічній безпеці та ризик-менеджменту. Для забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих фахівців за спеціальністю «Менеджмент» студентами вивчаються теорія організацій, управління персоналом, операційний менеджмент, управління інноваціями, стратегічне управління, маркетинг, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, управління ризиками, управління інформаційною безпекою та інше.

Випускники можуть виконувати роботу:

 • керівників підприємств та організацій всіх форм власності та економічної діяльності;
 • керівників державних органів влади;
 • керівників зовнішньоекономічних, маркетингових, кадрових, комерційних, аналітичних, інформаційних та фінансових підрозділів;
 • менеджерів з продажу та логістики;
 • митних та валютних брокерів,
 • менеджерів у різних сферах на підприємствах, в організаціях та в установах.

В магістратурі за спеціальністю «Менеджмент» є спеціалізації:

 • Менеджмент та логістика зовнішньоекономічної діяльності;
 • Менеджмент організацій та бізнес-адміністрування;
 • Менеджмент електронного бізнесу та ІТ-маркетинг;
 • Економічна безпека та ризик-менеджмент.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» передбачає вивчення організаційно-управлінської, комерційної, біржової та аналітичної діяльності в галузі адміністрування, маркетингу, економіки та підприємництва в умовах ринкової конкуренції. Особлива увага приділяються вивченню досвіду біржової діяльності провідних країн світу.

Випускники можуть виконувати роботу на посадах пов’язаних з підприємництвом:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності;
 • керівник або фахівець агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг;
 • фахівець з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо).

На посадах, що пов’язані з торгівлею:

 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину, завідувач торговельного залу;
 • комерсант;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі, менеджер у сфері послуг.

На посадах, що пов’язані з біржовою діяльністю:

 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • аукціоніст (ліцитатор);
 • торговельний брокер (маклер).

081 Право

Спеціальність право забезпечує отримання якісних знань студентами зі всіх галузей права, але з поглибленим вивченням гірничого права, екологічного права, господарського права, що врахує специфіку нашого індустріального регіону, а значить надасть конкурентні переваги при працевлаштуванні.

Випускники спеціальності «Право» будуть найбільш універсальними фахівцями в сфері юриспруденції, конкурентоспроможними на ринку праці висококваліфікованими юристами. Сферами застосування отриманих ними знань стане зокрема захист прав і законних інтересів підприємств, організацій, установ і громадян та надання їм правової допомоги, вирішення господарських спорів, нагляд за дотриманням законів, участь у розгляді цивільних справ і справ про адміністративне правопорушення, господарських спорів у господарських судах тощо.

Як універсальні фахівці в галузі права, вони зможуть працювати:

 • юрисконсультами підприємств та організацій, банків та страхових компаній;
 • адвокатами;
 • нотаріусами;
 • суддями;
 • слідчими органів внутрішніх справ та органів досудового слідства;
 • співробітниками органів внутрішніх справ та Національної поліції;
 • співробітниками прокуратури;
 • співробітниками Служби безпеки України;
 • в органах державної виконавчої служби тощо.
 • співробітниками органів юстиції;
 • фахівцями по правовому забезпеченню авторських прав та інтелектуального права;
 • співробітниками державної міграційної служби, фіскальних органів;
 • в апараті державних судових адміністрацій;
 • керівниками та співробітниками державних органів центральної та місцевої виконавчої влади.

281 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» орієнтована на вивчення публічного, адміністративного та корпоративного управління, соціальної відповідальності, організації діяльності державних посадових осіб, органів державного та регіонального управління. Крім того студенти одержують необхідні знання відносно функціонування держави та її співпраці з бізнес-структурами. Це дозволить працевлаштуватися на посади державних службовців в органах державної влади, місцевого самоврядування; на керівні посади на підприємствах, установах, організаціях; в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

Випускники можуть виконувати роботу:

 • державного службовця;
 • державного інспектора;
 • законодавця;
 • керівника підприємств, установ та організацій (або окремих структурних підрозділів) та їх заступників;
 • менеджера (управителя) в адміністративній діяльності, із зв’язків з громадськістю, у соціальній сфері та ін.